Dianetics/I-Diyanethiki I-Diyanethiki Isayensi Yanamuhla Yempilo yengqondo ngu L. Ron Hubbard
   Visit the Dianetics Site in


I-Diyanethiki Isayensi Yanamuhla Yempilo yengqondo
Ungayisebenzisa kanjani I-Dianetics
US 1-800-722-1733
South Africa (27) 113 316 621
Denmark (45) 33 73 66 66
Order
Where Can I Get Dianetics?

Visit the
DIANETICS®
Site Click here to visit the Dianetics Site

Dianetics/I-Diyanethiki


I-Dianethiki iveza ukuthi umnyombo owodwa wobuhlungu, ukungathokozi kanye kanye nokuzingabaza empilweni yakho

- ngumqondo osabelayo (reactive mind).

Futhi ikukhombisa ukuthi ungawususa kanjani!


I-New York Times kanye nomdayisi odayisa kakhulu umhlaba wonke sebesize izigidi ukuba ziphile impilo ekahle kanye nenenjabulo.

I-DIYANETHIKI

Ngaphezu kuka 18,000,000 wamakhophi adayisile

Kungabe kubonakala sengathi kunesitha esicashile esisebenza siphikisana nawe, noma ngabe usebenza kanzima kanjani ukuze uphile? Sikhona.

Sibizwa ngokuthi umqondo osabelayo (reactive mind). Ungumnyombo wayo yonke imizwa engadingekile, ukwesaba, ukuzingabaza, kanye kanye neminjunju ehambisana nemicabango kanye nobuhlungu. I-Dianethiki iyona ndlela kuphela yokususa umqondo osabelayo bese ukhulula amandla akho okukwazi ukusebenza.

Abafundi abasuka zinkalo zonke bayavumelana nokuthi I-Dianethiki ibasizile:
 • ukuthola ukuzethemba empilweni okuthe xaxa
 • ukufinyelela ezinjongweni zabo
 • ukuthola ukuzihlonipha
 • Ukuthi bazizwe bekahle ngobubona
 • Ukuba babenempumelelo kunoma yini abayikhethayo.

  U-L. Ron Hubbard ungomunye wababhali abatuswayo futhi abafundwa kakhulu bazo zonke izikhathi. Imisebenzi yakhe isidayise ngaphezulu kuka-120,000,000 wamakhophi ngezilimi ezingaphezu kuka-50 umhlaba wonke jikelele. Ukuphumelela kwakhe sekusize izigidi ukuba zizuze intokozo kanye nenkululeko yangokwempela.

  Thenga lencwadi, yifunde, yisebenzise.

  To Order Dianetics


  Write to us or call!
  North and South America
  info@bridgepub.com
  1-800-722-1733

  All other parts of the world
  books@newerapublications.com
  (45) 33 73 66 66

  | Home | Related Sites | The L. Ron Hubbard Bookstore | Order Dianetics

  © 1999-2004 Church of Scientology International.
  All Rights Reserved.

  For Trademark Information